ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP) ၏ မူဝါဒသဘောထားဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းချက်

#policybriefing2020_AFP

ကၽြန္ေတာ့္နာမည္က ဦးေက်ာ္ေဇာဦး ျဖစ္ပါေရ။ ရခုိင့္ဦးေဆာင္ပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီစြာ ရခုိင္ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားတိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ နန္႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရႏိုင္သမွ် ပိုလို႔ရရွိစီၿပီးေက ရခိုင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ကိုယ္ရို႕လက္တိနန္႔႔ ကိုယ္ရို႕ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ကတ္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ႀကိဳပမ္းနိန္ေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါေရ။

ရည္ရြယ္ခ်က္တိ မနီးယိုးစြဲ တူညီနိန္ေရ အဖြဲ႕အစည္းတိ ရွိနိန္ေရဆိုေကေလေသာ့ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီကို လြန္ခေရ ႏွႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က စတင္တည္ေထာင္ခရေရ အေၾကာင္းရင္းတိထဲက အဓိက တခုကေတာ့ခါ “သန္႔ရွင္းအားေကာင္းေသာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေစေရး” ဆိုေရ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါေရ။

ၿပီးခေရ ႏွႏွစ္ခြဲေလာက္မွာ အရင္ပါတီေဟာင္းက ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ တင္ၿပီးေရေနာက္ပိုင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္စြာ ပါတီအသစ္ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ စိတ္တူသေဘာတူ လူပုဂၢိဳလ္တိကို စုစည္းခကတ္ပါေရ။ အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ဇလွယ္တိ အပါအ၀င္ အျခားႏႈတ္ထြက္လာေရလူတိ ျပင္ပ၀ိုင္းရံသူတိနန္႔ ပူးေပါင္းၿပီးေက စတင္ႀကိဳးပမ္းကတ္ေတ နိန္ရာမွာ၊ ကနဦးအစီအစဥ္တိအရ အဖရခိုင္ပါတီ ဆိုေရ နာေမနန္႔ ပါတီထူေထာင္ခြင့္မရခေရအတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ အျဖစ္ ပါတီထူေထာင္လိုသူတိ၏ အမည္စာရင္းနန္႔တကြ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ တင္ခကတ္ပါေရ။

ရခိုင့္ဦးဆာင္ပါတီမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ခုနစ္ရပ္ရွိပါေရ။

(၁) ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားျပည္နယ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၂)  စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရာတြင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္ ပူးပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၃) ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ အဆိုပါ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။

(၄) ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပီျပင္ထြန္းကားေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၅) ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ႏွင့္  သန္႔ရွင္းအားေကာင္းေသာ ရခုိင့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၆) ရခိုင္လူမ်ိဳး ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တည္ရွိမႈကိုသာမက ျပည္ေထာင္စု အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ အေျခခ်မႈမ်ားႏွင့္ ရခိုင္နယ္ေျမကို လုယူကာ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အားထုတ္ေနမႈတို႔အား အစဥ္တစိုက္ကာကြယ္တြန္းလွန္သြားရန္။

(၇) ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

 – ဆိုေရ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၇) ရပ္ ၿဖိဳက္ကတ္ပါေရ။

အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ ခုနစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစုိင္ (၂၁) ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီးသကာလ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးကို ေရွးရႈၿပီးေက ေဆာင္ရြက္နိန္ကတ္လို႔ ရွိပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ရခုိင့္ဦးေဆာင္ပါတီ၏ လုပ္ငန္းစိုင္ (၂၁)ရပ္ကို ေဖာ္ျပပီးခ်င္ပါေရ။

(၁) ရခိုင္တို႔၏ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးတို႔အတြက္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၂) လူမ်ိဳးကို အေျခခံသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၃) ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး တိုးတက္ေကာင္မြန္ေရး၊ တရာဥပေဒစိုးမိုးေရး တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၄) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၅) ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးအား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၆) ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း တိုင္းရင္းသားလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(၇) ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသား အလုပ္သမားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(၈) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အျမင့္မားဆံုးအက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိႏုိင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(၉) ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ ႏွင့္ အျခားအေမြအႏွစ္မ်ားအား ရွာေဖြထိန္းသိမ္း ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ သြားရန္၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ အဓိက သမိုင္းအေမြအႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတို႔အား ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၀) ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ ျမင့္မား ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၁၁) ရခုိင့္ ေရထု၊ ေျမထုတို႔အျပင္ အျခားေသာ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔ ရခိုင့္ဌာေနတိုင္းရင္သားမ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ ေရာက္ရွိေစၿပီး စီမံ၊ ခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၂) ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္တကြ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အက်ိဳးစီပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၃) ခိုး၀င္လူအုပ္စုမ်ား၏ နယ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ေမာင္ေတာေဒသအား သိမ္းပိုက္ရယူႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားမႈ – ယင္းႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီပြားေရးအရ ၀ါးၿမိဳႏိုင္ရန္ အားထုတ္မႈ တို႔အား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတို႔တြင္ တတ္ႏိုင္သမွ်ေသာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုတို႔ျဖင့္ အားထုတ္တြန္းလွန္သြားရန္။ (အေနာက္ဘက္တံခါး ဘဂၤါလီလူအုပ္ ျပႆနာ ဆီေလ်ာ္စြာ အေျဖထုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္။)

(၁၄) ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၁၅) ေနရပ္စြန္႔ခြာ ရခုိင္သူရခိုင္သားမ်ား ျပန္လည္အေျခစိုက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ၎တို႔အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၆) ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ လက္တြဲကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးသြားရန္။

(၁၇) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္ဆိုင္ရသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ေဘးဒုကၡကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါတီအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ စြမ္းပကားမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၁၈) ရခိုင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စက္မႈဇုံမ်ားေပၚထြန္းေရးအျပင္ ေဒသတြင္းကုန္သြယ္ေရး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတို႔ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၁၉) ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ယူရမည့္ အေျခအေနေပၚေပါက္လာပါက တာ၀န္ယူႏိုင္သည့္ စြမ္းပကားရွိေနေစေအာင္ မူ၀ါဒေရးရာပိုင္း ႏွင့္ ပါတီ၏ လူ႔စြမ္းအား အရည္အေသြးပိုင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္ေဆာက္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားရန္။

(၂၀) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၂၁) မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

– ယင္းပိုင္ဆိုေရ လုပ္ငန္းစဥ္ (၂၁) ရပ္ရို႕ၿဖိဳက္ကတ္ပါေရ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အခ်က္ကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပရဖို႔ဆိုေက – “ရခိုင္ ႏွင့္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္သည္ မည္သူမွ ျငင္းပယ္ခြင့္ မရွိသည့္ ေမြးရာပါ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ပါသည္” ဆိုၿပီးေကေလေသာ့ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ျပ႒ာန္းေဖာ္ညႊန္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါေရ။

ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ အေနနန္႔ ေရရွည္ေလွ်ာက္လွမ္းရဖို႔ လမ္းခရီးမွာ – ဇာဇာပန္းတိုင္တိဘားကို ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရဖို႔ ဆိုစြာကို သတ္မွတ္ၿပီးသားရွိေရပိုင္ လက္ရွိပစၥကၡမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရဖို႔ ေရတိုရည္မွန္းခ်က္တိလည္း ရွိနိန္ပါေရ။

ရခိုင္လူထုစြာ အဂုအခ်ိန္အခါမွာ အလြန္မုန္တိုင္းထန္ေရ ကာလတရပ္ကို ျဖတ္သန္းနိနရပါေရ။ သိန္းခ်ီေရ ရခိုင္တိုင္းရင္းေဒသခံတိစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဒုကၡသည္တိၿဖိဳက္နိန္ကတ္ရပါေရ။ အျပစ္မရွိေရ အရပ္သားတိကို ဥပေဒမဲ့ ဖမ္ဆီးျခင္း ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းရို႕တိ ေဒႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ရာခ်ီျဖစ္ပ်က္လားခပါဗ်ာလ္။ ေက်းရြာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို စြန္႔ခြာလားဇီေအာင္ ဖိအားပီးခံရျခင္းတိ ရြာအလိုက္မီးရိႈ႕ခံရျခင္းတိ ျဖစ္ပ်က္ခပါေရ။ ေက်းရြာနိန္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားတိပိုင္ဆိုင္ေရ ဥစၥာပစၥည္းတိ လုယူဖ်က္ဆီးခံရျခင္းတိ မ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္လားခပါဗ်ာလ္။ ေဒပိုင္မုန္တိုင္းထန္ေရကာလမွာ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကို မိမိရို႕တတ္ႏိုင္သမွ်ေသာ စြမ္ပကားတိအားျဖင့္ အကာအကြယ္ပီးႏိုင္ဖို႔ရာကို ကၽြန္ေတာ္ရို႕၏ ပထမဦးစားပီးတာ၀န္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားကတ္ပါေရ။ မိမိရို႕ သစၥာခံေသာ ရခိုင္လူထုနန္႔တတူ မုန္တိုင္းကိုပင္ ျဖတ္သန္းကတ္ရဖို႔ ၿဖိဳက္ပါေရ။

ျပည္သူလူထုအား မတရားဖိႏွိပ္စြာတိကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ရပ္တည္ေျပာဆိုေသာ အသံပိုင္ရွင္အၿဖိဳက္ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီအနိန္နန္႔ ရပ္တည္ရဖို႔ ဆိုစြာေရ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါေရ။ ေအခ်င့္ေတာင္မကသိမ့္၊ တခ်ိန္တည္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ရခိုင္လူမ်ိဳးရို႕၏ ရပိုင္ခြင့္နန္႔ ပတ္သက္လို႔ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ေရအထိ ႀကိဳးပမ္းေလွ်ာက္လွမ္းလားဖို႔ ၿဖိဳက္ပါေရ။ တိုက္ပြဲတိေၾကာင့္ ပုန္းေရွာင္ထြက္ၿပီးလားခရေရ ရခုိင္သူရခုိင္သားတိ မိမိရို႕ရပ္ရြာတိမွာ အီးအီးခ်မ္းခ်မ္း ျပန္လည္ အၿခီစိုက္ နီထိုင္ႏိုင္ေရ ကာလအထိ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ရခုိင့္ဦးေဆာင္ပါတီက ဦးတည္တိုက္ပြဲ၀င္ ေဆာင္ရြက္လားဖို႔ ၿဖိဳက္ပါေရ။ ေဒပိုင္ ရပ္တည္ခ်က္တိကို၊ လုပ္ေဆာင္နိန္ေရ ေရတိုေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္တိကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကာရံစာစု ေဆာင္ပုဒ္တခုကို ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ၏ ေၾကြးၾကာ္သံအၿဖိဳက္ သတ္မွတ္ထားပါေရ။

“ရဲရင့္အသံရွင္၊

မုန္တိုင္းပင္ ျဖတ္သန္း၊

ေအာင္ပြဲလွမ္းခ်ီ၊

ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ” ဆိုေရ ေဆာင္ပုဒ္စြာ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေၾကြးေၾကာ္သံ ၿဖိဳက္ပါေရ။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါေရ။

#policybriefing2020_AFP

==============================================

မူရင္း အရည္အေသြး ဗီဒီယိုကလစ္အား download ခ်ရန္ ေအာက္ပါ လင့္ ကို ႏွိပ္ပါ။

https://yadi.sk/i/MYVYvAQoakUMZg

==========

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s